کلیدواژه‌ها = مصلحت
بررسی حسن و قبح در اندیشه شهید صدر

دوره 24، شماره 95، مهر 1394، صفحه 31-58

محمد علی اسماعیلی


شریعت و مصلحت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 7-40

علی ربانی گلپایگانی