کلیدواژه‌ها = اشاعره
بررسی روش عقلی فلسفی در مکتب کلامی معتزله، اشاعره و امامیه

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 135-158

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ حامد آسیابانها رضایی


فاعلیّت خداوند در معجزات

دوره 22، شماره 87، آذر 1392، صفحه 19-45

علی ربانی گلپایگانی


تمسک به اجماع در مسائل عقلی و اعتقادی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 73-99

محمد مؤذن سلطان آبادی