کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
تحلیل و بررسی مبانی نفس شناختی توسل و طلب شفاعت

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 57-84

سینا علوی تبار؛ حبیب الله دانش شهرکی


تحلیل مفهوم‌شناختی و وجودشناختی «نیت» بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی حکمت متعالیه

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 85-108

محمد علی میرزایی؛ محمدعلی وطن دوست؛ صفدر رجب زاده


مبانی انسان شناسی حکومت دینی از منظر حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 55-72

علی واعظی