کلیدواژه‌ها = اسم اعظم
بررسی گستره علم امام از منظر احادیث

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 49-67

محمد فرضی پوریان؛ محمد حسن قدردان قراملکی


اسم اعظم با تأکید بردیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 25-50

رضا کهساری؛ رضا زارعی سمنگان