کلیدواژه‌ها = شیعه
آیا کلام شیعى وامدار معتزله است؟!

دوره 23، شماره 89، فروردین 1393، صفحه 9-35

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی


مصداق یابی صدّیق و بررسی روایات اهل سنت در این رابطه

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 59-76

حامد دژآباد


نقد جریان شناسی نوبختی در«فرق الشیعه»

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 109-128

رسول رضوی؛ علیرضا بهرامی


تمسک به اجماع در مسائل عقلی و اعتقادی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 73-99

محمد مؤذن سلطان آبادی