کلیدواژه‌ها = احکام تکلیفی
شریعت و مصلحت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 7-40

علی ربانی گلپایگانی