کلیدواژه‌ها = ‌ هدف خلقت
عبادت و فلسفة خلقت

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 9-35

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ احمد شجاعی