کلیدواژه‌ها = صدق مدعی نبوت
بررسی تمامیت راه تنصیص در اثبات صدق مدعی نبوت

دوره 24، شماره 94، شهریور 1394، صفحه 35-53

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ علیرضا منصفی