کلیدواژه‌ها = توحید در خالقیت
برهان تمانع؛ برهانی استوار در راستای توحید خالقی و ربوبی

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 57-95

محمد ایزدی تبار


روش شناسی مسئله جبر و اختیار در تفسیر مجمع البیان

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 93-111

محمد علی راغبی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی