کلیدواژه‌ها = باورهای جبرگرایان
روش شناسی مسئله جبر و اختیار در تفسیر مجمع البیان

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 93-111

محمد علی راغبی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی