کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک فلسفی
بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 101-127

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی نجفی مقدم


تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 101-130

هادی صادقی؛ محمد اسعدی؛ محمد حسین مختاری


بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 149-173

ابوابفضل ساجدی؛ مهدی سرلک