کلیدواژه‌ها = اهل سنت
علامه شعرانی و آموزه بداء

دوره 25، شماره 100، دی 1395، صفحه 37-56

ابراهیم نوئی


مصداق یابی صدّیق و بررسی روایات اهل سنت در این رابطه

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 59-76

حامد دژآباد


توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 41-57

حسن حبیبی تبار؛ محمد محسن مروجی طبسی