نویسنده = ���������� �������� ������
اسناد وجوب به خداوند در اندیشه قاضی سعید قمی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 25-43

جعفر سبحانی؛ سید محمد مهدی احمدی اصفهانی؛ محمد علی هروی