نویسنده = محمد محسن مروجی طبسی
توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 41-57

حسن حبیبی تبار؛ محمد محسن مروجی طبسی