نویسنده = اکبر قوامی کرباسی
مؤمن‌الطاق و روش کلامی او

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 81-108

اکبر قوامی کرباسی؛ محمد تقی سبحانی