نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 101-127

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی نجفی مقدم


اسلام و مدرنیته

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 125-140

عبدالحسین خسروپناه


معناشناسی گزاره‏های دینی

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه