نویسنده = حسن پناهی آزاد
تبیین و نقد پدیدارشناسی‌دین

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 127-142

حسن پناهی آزاد؛ سعید علیزمانی


تبیین و نقد پراگماتیسم

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 1296-150

حسن پناهی آزاد؛ ولی محمد احمد وند