نویسنده = ������������������ ������������
قرآن، خلقت انسان و فرگشت

دوره 24، شماره 94، شهریور 1394، صفحه 9-34

علیرضا دهقانپور