نویسنده = غلامرضا رضایی
مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

دوره 24، شماره 95، مهر 1394، صفحه 107-131

غلامرضا رضایی


بررسی و نقد دیدگاه وهابیان در انکار علم پیامبر (ص) به منافقان

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 101-118

غلامرضا رضایی


روش کلام عقلی امامیه در عصر حضور

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 73-94

غلامرضا رضایی؛ محمد مهدی عرب محفوظی


اعتبار سنجی خبر واحد در عقاید دینی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 59-79

غلامرضا رضایی؛ یجیی گوهری بخشایش


پژوهشی در حدیث سفینه

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 97-130

غلامرضا رضایی