نویسنده = محمد صفر جبرئیلی
گسترۀ کاربرد قاعدۀ حکمت در مسائل کلامی

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 97-114

محمد صفر جبرئیلی؛ جعفر علی نقی


تحلیل تعریف «نبی» از دیدگاه متکلّمان امامیه

دوره 24، شماره 96، دی 1394، صفحه 23-45

محمد صفر جبرئیلی؛ علی خانی


ساختار کلام شیعی

دوره 23، شماره 92، اسفند 1393، صفحه 127-144

محمد صفر جبرئیلی