نویسنده = ���������������� ����������
تبیین و دفاع کلامی از معنا و هدف زندگی در نگاه علامه طباطبایی

دوره 25، شماره 97، فروردین 1395، صفحه 71-101

علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی