نویسنده = رضا برنجکار
تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی


مقایسه دیدگاه علامه مجلسی و فیض کاشانی در آموزه اختیار

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 61-75

رضا برنجکار؛ ابراهیم توکلی مقدم


تحلیل و تبیین آموزه بدا از دیدگاه فیض کاشانی

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 51-68

رضا برنجکار؛ اصغر غلامی


صحیفة جامعه و علم امام

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 131-147

محمدتقی شاکر؛ رضا برنجکار