نویسنده = رسول رضوی
اعتبارسنجی مولفه‏های نبوت زردشت از نگاه کلام اسلامی

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 101-125

رسول رضوی؛ علی مصلح


واکنش متکلمان در برابر چالش‌های برخاسته از هیئت بطلمیوسی

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 129-145

رسول رضوی؛ رضا دارینی


نقد جریان شناسی نوبختی در«فرق الشیعه»

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 109-128

رسول رضوی؛ علیرضا بهرامی


نژادپرستی و تحریف در تَنَخ (عهد عتیق)

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 37-47

رسول رضوی


تعامل قبیله با عقیده در عصر بعثت

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 33-54

رسول رضوی؛ محمد عارف محبی