نویسنده = سید محمد تقی موسوی کراماتی
شناخت مبانی و روش علامه طبرسی در تبیین علم الهی با تاکید بر تفسیرمجمع البیان

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 35-55

سید محمد تقی موسوی کراماتی؛ سید کریم واعظ حسینی


روش شناسی مسئله جبر و اختیار در تفسیر مجمع البیان

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 93-111

محمد علی راغبی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی