دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 1-170 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ریشه‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

صفحه 9-18

جعفر سبحانی


2. فاعلیّت خداوند در معجزات

صفحه 19-45

علی ربانی گلپایگانی


3. ابن‏تیمیه و خلافت حضرت علی

صفحه 47-62

پیام عبدالملکی