دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، آذر 1393، صفحه 1-172 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تقریرهای سینوی برهان صدّیقین

صفحه 9-40

محمدرضا امامی نیا


4. ابن تیمیه و روایت «الصدّیقون ثلاثة»

صفحه 89-105

سید حسن آل مجدد شیرازی؛ سید محمد علی میر صانعی


5. دین و پیشرفت؛ ناساز یا همساز؟

صفحه 107-127

حمیدرضا شاکرین


6. روش ‎شناسی کلامی شیخ مفید

صفحه 129-151

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ حسین صدیقی