دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 1-160 

مقاله علمی - پژوهشی

1. گفت وگوی علم و الهیات در مسئله جبر و اختیار

صفحه 9-28

علی ربانی گلپایگانی


2. تقریرهای صدرایی برهان صدّیقین

صفحه 29-61

محمد رضا امامی نیا


3. تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی سعید قمی

صفحه 63-82

محمد حسن قدردان قراملکی؛ محسن طاهری صحنه


4. ابن تیمیه و آیه نجوی

صفحه 83-99

حمید کریمی؛ سید محمد علی میر صانعی


6. روش شناسی کلامی شیخ طوسی

صفحه 119-142

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ سعید بخشی