دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 1-152 

مقاله علمی - پژوهشی

1. کارکردهای عقل و نقل در اعتقادات دینی

صفحه 9-33

علی ربانی گلپایگانی


2. تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی


6. روش شناسی کلامی محقق اردبیلی

صفحه 117-134

محمد رضا امامی نیا؛ عادل فرساددوست