کلیدواژه‌ها = شریعت
شریعت و مصلحت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 7-40

علی ربانی گلپایگانی


مبانی انسان شناسی حکومت دینی از منظر حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 55-72

علی واعظی