کلیدواژه‌ها = تعدد قرائت‌ها
بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 115-150

سید محمود مرتضوی شاهرودی؛ ابوالفضل ساجدی؛ علی مصباح