کلیدواژه‌ها = علم الهی
شناخت مبانی و روش علامه طبرسی در تبیین علم الهی با تاکید بر تفسیرمجمع البیان

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 35-55

سید محمد تقی موسوی کراماتی؛ سید کریم واعظ حسینی


آفرینش اجباری و اختیار انسان

دوره 23، شماره 92، اسفند 1393، صفحه 23-47

احمد شجاعی