کلیدواژه‌ها = بداء
علامه شعرانی و آموزه بداء

دوره 25، شماره 100، دی 1395، صفحه 37-56

ابراهیم نوئی


بداء در نظام فلسفی صدرالمتألهین

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 79-101

محمد علی اسماعیلی