نویسنده = موسوی فراز، سید محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه ویلیام راو در مسئله شر

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 57-87

طیبه دلشادی؛ سید محمد رضا موسوی فراز