نویسنده = سید محمد رضا موسوی فراز
بررسی و نقد دیدگاه ویلیام راو در مسئله شر

دوره 28، شماره 111، مهر 1398، صفحه 57-87

طیبه دلشادی؛ سید محمد رضا موسوی فراز