نویسنده = ساجدی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 115-150

سید محمود مرتضوی شاهرودی؛ ابوالفضل ساجدی؛ علی مصباح