نویسنده = یجیی گوهری بخشایش
اعتبار سنجی خبر واحد در عقاید دینی

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 59-79

غلامرضا رضایی؛ یجیی گوهری بخشایش