نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 101-127

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی نجفی مقدم