نویسنده = سید کریم واعظ حسینی
منشأ عصمت

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 51-77

علی ربانی گلپایگانی؛ سید کریم واعظ حسینی