نویسنده = دهقانپور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. قرآن، خلقت انسان و فرگشت

دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صفحه 9-34

علیرضا دهقانپور