نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اسم اعظم با تأکید بردیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 25-50

رضا کهساری؛ رضا زارعی سمنگان