نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری در حل مسئله شر بر اساس مبانی حکمت متعالیه

دوره 28، شماره 112، دی 1398، صفحه 23-39

خدیجه سپهری؛ علی ربانی گلپایگانی